Regulamin

WSTĘP:

Sprzedażą produktów (w tym produktów elektronicznych) na stronie „https://pakadlabystrzaka.eu” zajmuje się EDUKINGMASTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kalinowej 10/15, 21040, Świdnik, wpisana do KRS pod numerem 0000900523, posługująca się numerem NIP 712-341-89-24, REGON 388912619.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@pakadlabystrzaka.eu.

Data publikacji Regulaminu: 24.05.2021 r.

DEFINICJE:

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

Cena– cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin– niniejszy regulamin, dostęp po adresem: https://pakadlabystrzaka.eu/regulamin/.

Strona sprzedażowa/Sklep –serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://pakadlabystrzaka.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca- EDUKINGMASTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kalinowej 10/15, 21040, Świdnik, wpisana do KRS pod numerem 0000900523, posługująca się numerem NIP 712-341-89-24, REGON 388912619.

Konto bankowe- numer konta 15 1090 2688 0000 0001 4806 1532.

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielnai minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny na stronie sprzedażowej i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego przez stronę sprzedażową, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień na stronie sprzedażowej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Za pośrednictwem strony sprzedażowej, Sprzedawca prowadzi sprzedaż ebook- ów w formie plików cyfrowych w formacie PDF.

 2. Warunkiem zakupu ebook- a nie jest rejestracja Kupującego i założenie Konta.

 3. Kupujący w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne ebook- i.

 4. W celu korzystania ze strony sprzedażowej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do: a) połączenia internetowego; b) standardowej przeglądarki internetowej; c) aktywnego adresu email i numer telefonu. 

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu
  oraz wyznacza prawa i obowiązki
  Sprzedawcy i Kupującego.

 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach strony sprzedażowej są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).

 7. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Strony sprzedażowej.

 8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.

 9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

 10. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu na stronie sprzedażowej. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

 11. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

   • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;

   • ingerowania w jego zawartość;

   • publikacji,

   • dystrybucji,

   • powielania;

   • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

   • oddawania w najem;

   • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

12. Kupujący nabywający Produkt ze strony zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

  1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
  2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie sprzedażowej, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisku, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Dodaj koszyka”.
  3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane, w tym adres email oraz dane adresowe.
  4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
  5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
  6. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. 
  8. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI:

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem: a) Dostarczenie mailem. 

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

 3. Dostępne formy płatności, to m.in.: A) Przelew bankowy;  B) Szybkie płatności PayU; C) Karty płatnicze.

W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Pobierz!” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z danymi do przelewu. Kupujący może przesłać potwierdzenie na adres email podany na wymienionej stronie.

 

 1. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „PayU”, zostanie przekierowany na stronę systemu PayU w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:                       A) Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego;                                                B) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym ebook- iem.

 2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Produkt.

 3. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. 

 4. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.

 5. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do klienta ebooka na maila. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.

 6. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 7. Klient ma 90 dni na pobranie ebooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania
  przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pakadlabystrzaka.eu/polityka-prywatnosci .

NEWSLETTER:

Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Kupującym w Sklepie, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu i pozostałych informacjach związanych z działalnością Sklepu i Sprzedawcy.

 1. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się na stronie https://pakadlabystrzaka.eu, podać poprawny i działający
  adres e-mail.

 2. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.Rezygnacji z Newslettera można dokonać przez napisanie do nas o rezygnacji. Adres mail podany jest w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać przez napisanie do nas o rezygnacji. Adres mail podany jest w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość: A) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; B) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może

  szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

REKLAMACJE:

 1. Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na otrzymane Produkty. Czas na złożenie reklamacji to 30 dni od dnia sfinalizowania transakcji, tj. zakupienia Produktu. 
 2. Kupujący może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres email “sklep@pakadlabystrzaka.eu” lub pisemnie na adres: EDUKINGMASTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kalinowa 10/15, 21040.
 3. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 roku.

 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: sklep@pakadlabystrzaka.eu .

Z poważaniem, zespół EDUKINGMASTERS Sp. z o.o.

Przewiń do góry
Czarny tydzień